مبلغی انتخاب کنید :
×
[guide] چگونه رام های رسمی اچ تی سی را از حالت exe خارج کنیم
آيا ميدانيد؟
کاربر ویژه شوید !

شارژ موبايل تبلیغات

^ Back to Top
اطلاع رسانی های سیاره پی دی ای
دسترسی به بخش کاربری سیاره پی دی ای
مشخصات گوشی موردنظر خود را بصورت زنده ببینید!
نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2

موضوع: [guide] چگونه رام های رسمی اچ تی سی را از حالت exe خارج کنیم

 1. Top | #1


  تاریخ عضویت
  April 2014
  عنوان کاربر
  مدیرانجمن
  شماره عضويت
  120401
  محل سکونت
  کی میگه ما تو ایران "زندگی" می کنیم!!!
  نوشته ها
  1,198
  می پسندم
  1,400
  سپاس از شما
  1,792 بار در 933 پست
  كشور
  Iran
  موبايل
  Samsung-GalaxyTab-P1000
  موبايل
  Nokia-5320-XpressMusic
  میزان اعتبار کاربر
  9,800 تومان
  مبلغ حمایت شده از کاربر
  5800 تومان
  اطلاعات کامپیوتر
  میزان امتیاز
  150

  Light [guide] چگونه رام های رسمی اچ تی سی را از حالت exe خارج کنیم

  این رو خواستم توی xda بزنم ک قبول نکرد فروم
  برای همین این اینجا کپی کردم ک پاک نشن
  صبر کنید تا وقت کنم و کمی مرتب کنم
  hi & thanks all
  -------------
  test on ubuntu 15.04
  -------------
  0: cd ~


  1 :
  کد:
  apt-get install automake  3 >>> git clone [فقط کاربران ثبت نام شده قادر به مشاهده لینکها هستند . ]
  کد:
  Cloning into 'unshield'...
  remote: Counting objects: 569, done.
  remote: Total 569 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 569
  Receiving objects: 100% (569/569), 129.42 KiB | 0 bytes/s, done.
  Resolving deltas: 100% (335/335), done.
  Checking connectivity... done.

  4 >>> git checkout -t origin/v18\_wip
  کد:
  Branch v18_wip set up to track remote branch v18_wip from origin.
  Switched to a new branch 'v18_wip'

  5 >>> ./bootstrap
  کد:
  Creating configure.ac...done.
  + aclocal -I m4
  + autoheader
  + uname -s
  + KERNEL_NAME=Linux
  + [ Linux = Darwin ]
  + libtoolize --copy --automake
  + automake --copy --foreign --add-missing
  configure.ac:7: warning: AM_INIT_AUTOMAKE: two- and three-arguments forms are deprecated. For more info, see:
  configure.ac:7: http://www.gnu.org/software/automake/manual/automake.html#Modernize-AM_005fINIT_005fAUTOMAKE-invocation
  configure.ac:23: installing './compile'
  configure.ac:4: installing './config.guess'
  configure.ac:4: installing './config.sub'
  configure.ac:7: installing './install-sh'
  configure.ac:7: installing './missing'
  lib/Makefile.am:10: warning: 'INCLUDES' is the old name for 'AM_CPPFLAGS' (or '*_CPPFLAGS')
  lib/Makefile.am: installing './depcomp'
  lib/md5/Makefile.am:1: warning: 'INCLUDES' is the old name for 'AM_CPPFLAGS' (or '*_CPPFLAGS')
  src/Makefile.am:1: warning: 'INCLUDES' is the old name for 'AM_CPPFLAGS' (or '*_CPPFLAGS')
  + autoconf

  6 >>> ./configure --prefix=/usr
  کد:
  checking build system type... i686-pc-linux-gnu
  checking host system type... i686-pc-linux-gnu
  checking target system type... i686-pc-linux-gnu
  checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
  checking whether build environment is sane... yes
  checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p
  ...
  ...
  ...
  config.status: creating Makefile
  config.status: creating man/Makefile
  config.status: creating lib/md5/Makefile
  config.status: creating lib/Makefile
  config.status: creating src/Makefile
  config.status: creating lib/unshield_config.h
  config.status: executing depfiles commands
  config.status: executing libtool commands

  7 >>> make
  کد:
  Making all in lib
  make[1]: Entering directory '/home/shu/unshield/lib'
  make all-recursive
  make[2]: Entering directory '/home/shu/unshield/lib'
  Making all in md5
  make[3]: Entering directory '/home/shu/unshield/lib/md5'
  ....
  ....
  ....
  Making all in man
  make[1]: Entering directory '/home/shu/unshield/man'
  make[1]: Nothing to be done for 'all'.
  make[1]: Leaving directory '/home/shu/unshield/man'
  make[1]: Entering directory '/home/shu/unshield'
  make[1]: Nothing to be done for 'all-am'.
  make[1]: Leaving directory '/home/shu/unshield'

  8 >>> make install
  کد:
  Making install in lib
  make[1]: Entering directory '/home/shu/unshield/lib'
  Making install in md5
  make[2]: Entering directory '/home/shu/unshield/lib/md5'
  make[3]: Entering directory '/home/shu/unshield/lib/md5'
  make[3]: Nothing to be done for 'install-exec-am'.
  make[3]: Nothing to be done for 'install-data-am'.
  make[3]: Leaving directory '/home/shu/unshield/lib/md5'
  make[2]: Leaving directory '/home/shu/unshield/lib/md5'
  Making install in .
  ...
  ...
  ...
  make[2]: Leaving directory '/home/shu/unshield/man'
  make[1]: Leaving directory '/home/shu/unshield/man'
  make[1]: Entering directory '/home/shu/unshield'
  make[2]: Entering directory '/home/shu/unshield'
  make[2]: Nothing to be done for 'install-exec-am'.
   /bin/mkdir -p '/usr/lib/pkgconfig'
   /usr/bin/install -c -m 644 libunshield.pc '/usr/lib/pkgconfig'
  make[2]: Leaving directory '/home/shu/unshield'
  make[1]: Leaving directory '/home/shu/unshield'

  9 >>> back to home directory (cd .. or cd - or cd ~)


  10 >>> git clone [فقط کاربران ثبت نام شده قادر به مشاهده لینکها هستند . ]
  کد:
  Cloning into 'unruu'...
  remote: Counting objects: 96, done.
  remote: Total 96 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 96
  Unpacking objects: 100% (96/96), done.
  Checking connectivity... done.

  11 >>>
  کد:
  root::k-five ~ # ls | grep unruu
  unruu

  12 >>> cd unruu/


  13 >>>
  کد:
  root::k-five ~/unruu # ll
  total 88
  drwxr-xr-x 4 root root 4096 مه  29 17:23 ./
  drwxr-xr-x 95 shu shu 12288 مه  29 17:23 ../
  -rwxr-xr-x 1 root root  311 مه  29 17:23 autogen.sh*
  -rw-r--r-- 1 root root  474 مه  29 17:23 configure.ac
  -rw-r--r-- 1 root root 35147 مه  29 17:23 COPYING
  drwxr-xr-x 8 root root 4096 مه  29 17:23 .git/
  -rw-r--r-- 1 root root  179 مه  29 17:23 .gitignore
  drwxr-xr-x 2 root root 4096 مه  29 17:23 m4/
  -rw-r--r-- 1 root root  222 مه  29 17:23 Makefile.am
  -rw-r--r-- 1 root root  726 مه  29 17:23 README.md
  -rw-r--r-- 1 root root 7668 مه  29 17:23 unruu.c

  14 >>> ./autogen.sh
  کد:
  libtoolize: putting auxiliary files in `.'.
  libtoolize: linking file `./ltmain.sh'
  libtoolize: putting macros in AC_CONFIG_MACRO_DIR, `m4'.
  libtoolize: linking file `m4/libtool.m4'
  libtoolize: linking file `m4/ltoptions.m4'
  libtoolize: linking file `m4/ltsugar.m4'
  libtoolize: linking file `m4/ltversion.m4'
  libtoolize: linking file `m4/lt~obsolete.m4'
  configure.ac:4: installing './compile'
  configure.ac:4: installing './config.guess'
  configure.ac:4: installing './config.sub'
  configure.ac:3: installing './install-sh'
  configure.ac:3: installing './missing'
  Makefile.am: installing './depcomp'

  15 >>> ./config
  کد:
  checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
  checking whether build environment is sane... yes
  checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p
  checking for gawk... gawk
  ...
  ....
  ...
  configure: creating ./config.status
  config.status: creating Makefile
  config.status: executing depfiles commands
  config.status: executing libtool commands

  16 >>> make
  کد:
  gcc -DPACKAGE_NAME=\"unruu\" -DPACKAGE_TARNAME=\"unruu\" -DPACKAGE_VERSION=\"0.3.1\" -DPACKAGE_STRING=\"unruu\ 0.3.1\" -DPACKAGE_BUGREPORT=\"\" -DPACKAGE_URL=\"\" -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_SYS_TYPES_H=1 -DHAVE_SYS_STAT_H=1 -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_STRING_H=1 -DHAVE_MEMORY_H=1 -DHAVE_STRINGS_H=1 -DHAVE_INTTYPES_H=1 -DHAVE_STDINT_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_DLFCN_H=1 -DLT_OBJDIR=\".libs/\" -I. -U_FORTIFY_SOURCE -D_FORTIFY_SOURCE=0 -I/usr/local/include  -g -O2 -MT unruu.o -MD -MP -MF .deps/unruu.Tpo -c -o unruu.o unruu.c
  mv -f .deps/unruu.Tpo .deps/unruu.Po
  /bin/bash ./libtool --tag=CC  --mode=link gcc -g -O2  -o unruu unruu.o -L/usr/local/lib -lunshield 
  libtool: link: gcc -g -O2 -o unruu unruu.o -L/usr/local/lib /usr/lib/libunshield.so

  17 >>> make install
  کد:
  make[1]: Entering directory '/home/shu/unruu'
   /bin/mkdir -p '/usr/local/bin'
   /bin/bash ./libtool  --mode=install /usr/bin/install -c unruu '/usr/local/bin'
  libtool: install: /usr/bin/install -c unruu /usr/local/bin/unruu
  make[1]: Nothing to be done for 'install-data-am'.
  make[1]: Leaving directory '/home/shu/unruu'

  18 >>>
  کد:
  root::k-five ~/unruu # ll
  total 1040
  drwxr-xr-x 7 root root  4096 مه  29 17:25 ./
  drwxr-xr-x 95 shu shu  12288 مه  29 17:23 ../
  -rw-r--r-- 1 root root 49876 مه  29 17:24 aclocal.m4
  -rwxr-xr-x 1 root root  311 مه  29 17:23 autogen.sh*
  drwxr-xr-x 2 root root  4096 مه  29 17:24 autom4te.cache/
  lrwxrwxrwx 1 root root   32 مه  29 17:24 compile -> /usr/share/automake-1.14/compile*
  lrwxrwxrwx 1 root root   37 مه  29 17:24 config.guess -> /usr/share/automake-1.14/config.guess*
  -rw-r--r-- 1 root root 24576 مه  29 17:25 config.log
  -rwxr-xr-x 1 root root 57648 مه  29 17:25 config.status*
  lrwxrwxrwx 1 root root   35 مه  29 17:24 config.sub -> /usr/share/automake-1.14/config.sub*
  -rwxr-xr-x 1 root root 432568 مه  29 17:24 configure*
  -rw-r--r-- 1 root root  474 مه  29 17:23 configure.ac
  -rw-r--r-- 1 root root 35147 مه  29 17:23 COPYING
  lrwxrwxrwx 1 root root   32 مه  29 17:24 depcomp -> /usr/share/automake-1.14/depcomp*
  drwxr-xr-x 2 root root  4096 مه  29 17:25 .deps/
  drwxr-xr-x 8 root root  4096 مه  29 17:23 .git/
  -rw-r--r-- 1 root root  179 مه  29 17:23 .gitignore
  lrwxrwxrwx 1 root root   35 مه  29 17:24 install-sh -> /usr/share/automake-1.14/install-sh*
  drwxr-xr-x 2 root root  4096 مه  29 17:25 .libs/
  -rwxr-xr-x 1 root root 293329 مه  29 17:25 libtool*
  lrwxrwxrwx 1 root root   35 مه  29 17:24 ltmain.sh -> /usr/share/libtool/config/ltmain.sh
  drwxr-xr-x 2 root root  4096 مه  29 17:24 m4/
  -rw-r--r-- 1 root root 25415 مه  29 17:25 Makefile
  -rw-r--r-- 1 root root  222 مه  29 17:23 Makefile.am
  -rw-r--r-- 1 root root 25650 مه  29 17:24 Makefile.in
  lrwxrwxrwx 1 root root   32 مه  29 17:24 missing -> /usr/share/automake-1.14/missing*
  -rw-r--r-- 1 root root  726 مه  29 17:23 README.md
  -rwxr-xr-x 1 root root 17484 مه  29 17:25 unruu*
  -rw-r--r-- 1 root root  7668 مه  29 17:23 unruu.c
  -rw-r--r-- 1 root root 13248 مه  29 17:25 unruu.o

  19 >>> ./unruu RUU.........................exe
  کد:
  _299722_signed.exe
  Extracting temporary files...
  Extracting rom zip files...
  Extracting rom.zip...done.
  Cleaning up...
  Done!

  20 >>>
  کد:
  root::k-five ~/unruu # ls | grep .zip
  rom.zip
  root::k-five ~/unruu #

  21 >>> mkdir romhtc && mv rom.zip romhtc


  22 >>> cd romhtc/


  23 >>> unzip rom.zip
  کد:
  Archive: rom.zip
  warning [rom.zip]: 384 extra bytes at beginning or within zipfile
   (attempting to process anyway)
  file #1: bad zipfile offset (local header sig): 384
   (attempting to re-compensate)
  file #1: bad zipfile offset (local header sig): 384
  file #2: bad zipfile offset (local header sig): 941686
   (attempting to re-compensate)
  file #2: bad zipfile offset (local header sig): 941686
  file #3: bad zipfile offset (local header sig): 942275
  file #4: bad zipfile offset (local header sig): 942406
   inflating: recovery_signed.img
   error: invalid compressed data to inflate
   inflating: system.img
   error: invalid compressed data to inflate
   inflating: userdata_32g.img
   error: invalid compressed data to inflate
   inflating: splash1.nb0
   inflating: tp.img
   inflating: ramdisk.img
   inflating: wlan.img
   inflating: rawpt_16g.img
   inflating: rawpt_32g.img
   inflating: pg3fs_spcustom.img
   inflating: u32g.hdr
   inflating: u32gr.hdr
   inflating: u64g.hdr
   inflating: userdata_64g.img
   error: invalid compressed data to inflate
   inflating: userdata_32g_resv.img
   error: invalid compressed data to inflate
   inflating: rawpt_64g.img

  24 <<< end :)


  موضوعات مشابه:
  ویرایش توسط shakibamoshiri : Friday 29 May 15 در ساعت 17:24

  3 کاربر پست shakibamoshiri عزیز را پسندیده اند . 2. # ADS

 3. Top | #2


  تاریخ عضویت
  August 2013
  عنوان کاربر
  عضو انجمن
  شماره عضويت
  9000
  نوشته ها
  23
  می پسندم
  95
  سپاس از شما
  42 بار در 22 پست
  كشور
  Iran
  موبايل
  SonyEricsson-xperia-x8
  موبايل
  SonyEricsson-Z780
  اپراتور
  Andorra
  میزان اعتبار کاربر
  0 تومان
  مبلغ حمایت شده از کاربر
  0 تومان
  اطلاعات کامپیوتر
  میزان امتیاز
  0
  اقا شکیب عزیز شرمنده بخدا اینقدر مزاحمتون میشم چون واقعا من مبتدی هستم اشنای با لونیکس ندارم اگر میشه جز به جزه توضیح بدید ممون میشم

  اون فایل zip که میخایم اکسترکت کنم توی کدم قسمت یا کدوم بوشه بزارم منظور مسیر که میخام تو ی ترمینال به فایل بدیم وغیره ......به عنوان مثال من فایل zip تو دسکتاب گذاشته اگر اموزش تصویری یه فایل zipبزارید ممنومیشم اصلا شاید بکیجی باید نصب باشه من نصب نکردم ویا ...... خلاصه از صفر صفر بخدا خنگ نیستم ولی توی لونیکس مبتدی هستم

  مثل این فایل zip
  PK78IMG_PROTO_DCG_JB_45A_S_hTC_Asia_India_2.22.720 .11_Radio_1.00.10.0917_2_NV_NV_MFG_India_1.21_rele ase_380011_signed.zip

  خلاصه بخدا شرمنده چون همش من از ویندوز استفاده کردم زیاد اشنایی ندارم

  2 کاربر پست omidman3 عزیز را پسندیده اند .کلمات کلیدی این موضوع

بوک مارک ها

بوک مارک ها

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •