آيا ميدانيد؟
کاربر ویژه شوید !

شارژ موبايل تبلیغات

^ Back to Top
اطلاع رسانی های سیاره پی دی ای
دسترسی به بخش کاربری سیاره پی دی ای
مشخصات گوشی موردنظر خود را بصورت زنده ببینید!

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • PDA-Planet New
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :offtopic:
  Offtopic
  Offtopic
 • :weirdsmiley:
  Weirdsmiley
  Weirdsmiley
 • :mellowsmiley:
  Mellowsmiley
  Mellowsmiley
 • :wacsmiley:
  Wacsmiley
  Wacsmiley
 • :laughingsmiley:
  Laughingsmiley
  Laughingsmiley
 • :tonguesmiley:
  Tonguesmiley
  Tonguesmiley
 • :hmmsmiley02:
  Hmmsmiley02
  Hmmsmiley02
 • :thumbsupsmileyanim:
  Thumbsupsmileyanim
  Thumbsupsmileyanim
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :thumbsdownsmileyani
  Thumbsdownsmileyanim
  Thumbsdownsmileyanim
 • :happysmiley:
  Happysmiley
  Happysmiley
 • :smilingsmiley:
  Smilingsmiley
  Smilingsmiley
 • :coolsmiley02:
  Coolsmiley02
  Coolsmiley02
 • :sadsmiley:
  Sadsmiley
  Sadsmiley
 • :blushsmiley:
  Blushsmiley
  Blushsmiley
 • :rolleyessmileyanim:
  Rolleyessmileyanim
  Rolleyessmileyanim
 • :blinksmiley:
  Blinksmiley
  Blinksmiley
 • :wubsmiley:
  Wubsmiley
  Wubsmiley
 • :ph34r-smiley:
  Ph34r Smiley
  Ph34r Smiley
 • :biggrinsmiley:
  Biggrinsmiley
  Biggrinsmiley
 • :winksmiley02:
  Winksmiley02
  Winksmiley02
 • :ohno-smiley02:
  Ohno Smiley02
  Ohno Smiley02
 • PDA-Planet
 • :dadad4:
  Dadad4
  Dadad4
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :65d6s:
  65d6a5d6s
  65d6a5d6s
 • :New (6):
  New (6)
  New (6)
 • :14:
  14
  14
 • :45 (95):
  Khansariha (95)
  Khansariha (95)
 • :tsimuz4o7:
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
 • :bunnyearsmiley:
  Bunnyearsmiley
  Bunnyearsmiley
 • :riz513:
  Riz513
  Riz513
 • :49:
  49
  49
 • :motat:
  Motat
  Motat
 • :4i:
  4i
  4i
 • :k45a (3):
  Khansariha (3)
  Khansariha (3)
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :az3ffyxq:
  Auizz3ffy9vla57584xq
  Auizz3ffy9vla57584xq
 • :riz481:
  Riz481
  Riz481
 • :41:
  41
  41
 • :mad4:
  Mad Majidonline
  Mad Majidonline
 • :4ad6:
  4d564ad6
  4d564ad6
 • :iha (2):
  Khansariha (2)
  Khansariha (2)
 • :smilie4 (182):
  Smilies Azardl (182)
  Smilies Azardl (182)
 • :au:
  Au
  Au
 • :riz373:
  Riz373
  Riz373
 • :37:
  37
  37
 • :k4 (133):
  Khansariha (133)
  Khansariha (133)
 • :1dco:
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
 • :j58r36px:
  J58r36j3gcr4suxymupx
  J58r36j3gcr4suxymupx
 • :smilies4 (181):
  Smilies Azardl (181)
  Smilies Azardl (181)
 • :ahlqqkl9:
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
 • :riz304:
  Riz304
  Riz304
 • :35:
  35
  35
 • :k4 (129):
  Khansariha (129)
  Khansariha (129)
 • :1 (71):
  1 (71)
  1 (71)
 • :image180:
  Image180
  Image180
 • :smilies-az4 (113):
  Smilies Azardl (113)
  Smilies Azardl (113)
 • :a4ad:
  Ad54ad
  Ad54ad
 • :riz303:
  Riz303
  Riz303
 • :34:
  34
  34
 • :kh4 (125):
  Khansariha (125)
  Khansariha (125)
 • :(50):
  (50)
  (50)
 • :image177:
  Image177
  Image177
 • :smilies-a4dl (15):
  Smilies Azardl (15)
  Smilies Azardl (15)
 • :a65a:
  A54d65a
  A54d65a
 • :riz284:
  Riz284
  Riz284
 • :31:
  31
  31
 • :k4 (117):
  Khansariha (117)
  Khansariha (117)
 • :(43):
  (43)
  (43)
 • :image170:
  Image170
  Image170
 • :smilies4l (13):
  Smilies Azardl (13)
  Smilies Azardl (13)
 • :a2d3:
  A2d3
  A2d3
 • :riz277:
  Riz277
  Riz277
 • :25r30wi:
  25r30wi
  25r30wi
 • :k4 (116):
  Khansariha (116)
  Khansariha (116)
 • :(40):
  (40)
  (40)
 • :image111:
  Image111
  Image111
 • :smilies4 (12):
  Smilies Azardl (12)
  Smilies Azardl (12)
 • :18181:
  128fs318181
  128fs318181
 • :riz273:
  Riz273
  Riz273
 • :25:
  25
  25
 • :k4 (112):
  Khansariha (112)
  Khansariha (112)
 • :ds6a5d:
  Ds6a5d
  Ds6a5d
 • :sdasdasd:
  Sdasdasd
  Sdasdasd
 • :78:
  78
  78
 • :p794msu8:
  P7977cujr38iyymsu8
  P7977cujr38iyymsu8
 • :21:
  21
  21
 • :k45 (106):
  Khansariha (106)
  Khansariha (106)
 • :12q:
  6
  6
 • :drta4i:
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
 • :sarma:
  Sarma
  Sarma
 • :77:
  77
  77
 • :ot0834ult:
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
 • :19:
  19
  19
 • :k45 (97):
  Khansariha (97)
  Khansariha (97)
 • :q12:
  5
  5
 • PDA-Planet-Iran
 • :PDA-Planet:
  PDA Planet
  PDA Planet
 • :PDA-Planet (6):
  PDA Planet (6)
  PDA Planet (6)
 • :PDA-Planet (5):
  PDA Planet (5)
  PDA Planet (5)
 • :PDA-Planet (4):
  PDA Planet (4)
  PDA Planet (4)
 • :PDA-Planet (3):
  PDA Planet (3)
  PDA Planet (3)
 • :PDA-Planet (2):
  PDA Planet (2)
  PDA Planet (2)
 • :PDA-Planet (1):
  PDA Planet (1)
  PDA Planet (1)
 • PDA-Planet Y
 • :111:
  11
  11
 • :2:
  2
  2
 • :211:
  21
  21
 • :Mess:
  Mess
  Mess
 • :1:
  1
  1
 • :210:
  20
  20
 • :mk:
  Mk
  Mk
 • :119:
  19
  19
 • :10:
  10
  10
 • :118:
  18
  18
 • :9:
  9
  9
 • :117:
  17
  17
 • :8:
  8
  8
 • :116:
  16
  16
 • :7:
  7
  7
 • :115:
  15
  15
 • :6:
  6
  6
 • :114:
  14
  14
 • :5:
  5
  5
 • :113:
  13
  13
 • :4:
  4
  4
 • :112:
  12
  12
 • :3:
  3
  3
 • :212:
  22
  22